Poštovani,

u Narodnim novinama broj  61/2023 dana 7.6.2023.godine objavljen je Standard za školske knjižnice.

Niže u tekstu dostavljamo dio teksta, dok je puni tekst je dostupn na sljedećem linku:

NN 61/2023 (7.6.2023.), Standard za školske knjižnice

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1024

Na temelju članka 12. stavka 2. podstavka 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19 i 98/19), uz prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća, ministar znanosti i obrazovanja donosi

STANDARD ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Standarda

Članak 1.

(1) Ovim standardom uređuju se minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti školskih knjižnica u osnovnim školama, srednjim školama, umjetničkim školama i učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: školskim ustanovama) te se utvrđuju stručni kriteriji i mjerila za unapređenje kvalitete knjižnične djelatnosti.

(2) Ovim standardom utvrđuju se uloga školske knjižnice u odgojno-obrazovnom procesu, stručni knjižničarski poslovi, suradnja s učiteljima, nastavnicima, stručno-pedagoškom i administrativnom službom te suradnja s drugim knjižnicama, domaćim i međunarodnim stručnim udrugama i drugim dionicima u cilju ispunjavanja njezinih zadaća i optimizacije poslovanja.

Namjena standarda

Članak 2.

(1) Ovaj standard namijenjen je:

 • osnivačima pri osnivanju novih školskih ustanova te praćenju i vrednovanju kvalitete postojećih školskih knjižnica obuhvaćenih Standardom, s obzirom na obvezu osnivača da osigura nužne uvjete za osnivanje, optimalan rad i kontinuirani razvoj knjižnica
 • osnivačima i nadležnim tijelima u postupcima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja
 • matičnim knjižnicama za stručni nadzor, planiranje, koordiniranje i unapređenje djelatnosti knjižnica obuhvaćenih Standardom te uključivanje u knjižnični sustav Republike Hrvatske
 • školskim knjižnicama kao alat za njihovo samovrednovanje i razvoj djelatnosti.

(2) Školske knjižnice dužne su pridržavati se odredbi ovog standarda, a njihovi osnivači dužni su osigurati uvjete za njihovo dostizanje.

II. ZADAĆE I DJELATNOST

Zadaće školske knjižnice

Članak 3.

(1) Školska knjižnica, kao informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte škole, ima zadaću da organiziranim zbirkama knjižnične građe u analognim i digitalnim oblicima te uslugama i radom knjižničarskih djelatnika osigura ispunjavanje odgojno-obrazovnih, informacijskih, stručnih i kulturnih potreba svojih korisnika.

(2) Program školske knjižnice sastavni je dio školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole.

(3) Školske knjižnice sastavnica su knjižničnog sustava Republike Hrvatske.

Tipovi školskih knjižnica

Članak 4.

S obzirom na broj razrednih odjela, razlikuju se sljedeći tipovi školskih knjižnica:

Tablica 1. Tipovi školskih knjižnica

T 1 do 8 razrednih odjela
T 2 od 9 do 12 razrednih odjela
T 3 od 13 do 16 razrednih odjela
T 4 od 17 do 20 razrednih odjela
T 5 više od 20 razrednih odjela

Djelatnost školske knjižnice

Članak 5.

(1) Djelatnost školske knjižnice ostvaruje se međusobno povezanim djelatnostima:

 • odgojno-obrazovnom
 • stručno-knjižničnom
 • kulturnom i javnom.

(2) Pripremanje, planiranje i programiranje rada školske knjižnice obuhvaća:

 • izradu godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice i pisanje godišnjeg izvješća o radu
 • rad na usklađivanju s godišnjim planom rada škole i uključivanju školske knjižnice u školski kurikulum
 • pripremanje za provedbu odgojno-obrazovne, knjižnične i kulturno-javne djelatnosti.

Odgojno-obrazovna djelatnost

Članak 6.

(1) Odgojno-obrazovna djelatnost školske knjižnice podrazumijeva rad s učenicima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, odgajateljima, ravnateljem i roditeljima te planiranje i programiranje odgojno-obrazovnoga rada.

(2) Rad s učenicima podrazumijeva:

 • stvaranje intelektualnih, materijalnih i drugih uvjeta za učenje
 • promicanje i sudjelovanje u unapređivanju svih oblika odgojno-obrazovnoga rada
 • stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi
 • poučavanje i razvoj ključnih kompetencija
 • poticanje kritičkog mišljenja i rješavanja problema
 • poučavanje za samostalno i cjeloživotno učenje
 • poticanje odgoja za demokraciju
 • pomoć učenicima u učenju osiguranjem pristupa knjižničnim zbirkama i pružanjem usluga
 • organizaciju nastavnih sati u knjižnici i izvan nje
 • razvijanje svijesti o vrijednostima zavičajne i nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti
 • razvijanje svijesti o multikulturalnosti uz organizaciju zbirki i različite projekte
 • drugi odgojno-obrazovni rad s učenicima.

(3) Rad s učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, odgajateljima i ravnateljem podrazumijeva:

 • rad na pripremi i provedbi nastavnih sati i radionica
 • pripremu i sudjelovanje u istraživačkoj nastavi
 • timski rad na pripremi i provedbi školskih, državnih i međunarodnih projekata i programa u skladu s kurikulumom
 • organizaciju i provedbu stručnog usavršavanja za nastavno osoblje s ciljem njihova upućivanja u korištenje pouzdanih informacijskih izvora i učinkovitu uporabu novih tehnologija u e-učenju i e-podučavanju
 • suradnju sa stručnim suradnicima, učiteljima, nastavnicima i odgajateljima te pojedinim stručnim službama izvan škole u dodatnoj pomoći učenicima
 • rad na unapređenju rada školske knjižnice
 • suradnju sa stručnim vijećima u školi
 • mentorski rad s pripravnicima
 • drugu suradnju s učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, odgajateljima i ravnateljem.

S poštovanjem.

HZOŠ