Poštovani,

u Narodnim novinama broj 68/2023 dana 23.6.2023.godine objavljen je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Dio sadržaja donosimo niže u tekstu.

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa (u daljnjem tekstu: obračun isplaćene plaće), sadržaj obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene plaće), sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor (u daljnjem tekstu: obračun isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor) te sadržaj obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Obračun isplaćene plaće sadrži:

  • podatke o poslodavcu:

a) za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i IBAN broj računa

b) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa

  • podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj odnosno brojeve računa i naziv banke
  • razdoblje, odnosno mjesec za koji se plaća odnosno naknada plaće isplaćuje
  • podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade
  • podatke o vrstama, iznosima i datumu određenom za isplatu ostalih primitaka koji se u smislu Zakona o radu smatraju plaćom i koje poslodavac radniku isplaćuje u novcu ili u naravi na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, akta poslodavca ili ugovora o radu.

(2) Obračun primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom sadrži podatke o vrstama i iznosima primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa, te oznaku razdoblja (godina, mjesec, više mjeseci) za koji se primitak isplaćuje.

(3) Obračun primitaka na temelju radnog odnosa sastavni je dio obrasca obračuna iz stavka 1. ovoga članka.

S poštovanjem

HZOŠ